ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง ครู)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ใ Read more