กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช”

        กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง“ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช" พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 🪴🐟🐜🐞🌎