NUDS – Science Talk ตอน Spinning Force

        NUDS – Science Talk ตอน Spinning Force นำเสนอโดย เด็กชายณัฐภัทร จันธิมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และคุณครูที่ปรึกษา นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง
        NUDS Science talk เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (science communication) ให้กับผู้เรียนโดยใช้ การเล่าเรื่อง หรือ Story telling ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ด้วยการนำประสบการณ์หรือความรู้ที่มีอยู่ออกมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวที่เป็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน