โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผล และการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 17 ตุลาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผล และการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการดูแลและการประเมินเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. พฤติกรรมธรรมชาติของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย (อนุบาลและประถมศึกษา) ช่วงอายุ 3-12 ปี วิทยากร : ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ความเข้าใจโรคที่พบมากในเด็ก โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้าในเด็ก โรคออทิสติก และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ วิทยากร : พญ.น้ำทิพย์ ทับทิมทอง จิตแพทย์และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
3. การใช้แบบคัดกรอง KUS SI (แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม) วิทยากร : พญ.จันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
4. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล วิทยากร : นายมันธยันห์ แสนใจหาญ นักกิจกรรมบำบัดในเด็ก
จากโครงการดังกล่าว บุคลากรทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป