โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566

          ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เกิดความคุ้นเคยในการทำข้อสอบในสถานการณ์จริง และมีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดเป็นการทำ Pre-Test การทำข้อสอบเพื่อสอบโดยจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริงของการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะมีการลองทำข้อสอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา พร้อมเฉลยแบบละเอียดโดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร