โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแนะนำบุคลากรใหม่

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫
📢 ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ✨
1. นางสาวณฐินี จิระประภูศักดิ์ ตำแหน่ง ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
2. นายธชาธร พุทธรักษ์ ตำแหน่ง ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
3. นางสาวสายทอง พุ่มเกตุ ตำแหน่ง ครู ระดับชั้นอนุบาล
4. นางสาวณัทชลิกา ศรีบัว ตำแหน่ง ครู ระดับชั้นอนุบาล