NUDS – Speaking class ตอน Weather Report

        NUDS – Speaking class ตอน Weather Report นำเสนอโดย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคุณครูประจำวิชา นางสาวมธุรส โอภาษี
        NUDS Speaking class เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยใช้ การนำคำศัพท์และรูปประโยคที่เรียนไปใช้จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำประสบการณ์หรือความรู้ที่มีอยู่ออกมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการให้คำแนะนำเรื่องการใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ☀️🌧💨☔️