รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบเครื่องฟอกอากาศจากตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 3

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสจราย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบเครื่องฟอกอากาศ จากตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 3 เพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน