กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแผนเผชิญเหตุตามแนวทางของ Thai Stop COVID-19 Plus เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ On site เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ในการนี้ ทางโรงเรียนยังคงมีกำหนดการเปิดเทอมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แต่จะเป็นในรูปแบบ On site หรือ Online นั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง