📌 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียม TUITION FEES

         ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้