ประมวลภาพกิจกรรม Preliminary Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา)

ประมวลภาพกิจกรรม Preliminary Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา)

« 8 ของ 8 »

          ประมวลภาพกิจกรรม Preliminary Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
กิจกรรมงานปั้นเซรามิก – ป้ายชื่อ
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ – เกมส์ใบ้คำศัพท์วิทยาศาสตร์และการแยกสารประกอบ
กิจกรรมภาษาไทย - เกมส์เศรษฐีภาษาไทย พินิจวรรณคดี
กิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมภาษาอังกฤษ – เกมส์สะกดคำ, เกมส์ประโยคฝึกออกเสียง , เกมส์ใบ้คำ, แนะนำตัวเองผ่านการพูด – การเขียน และข้อสอบโอเนต
กิจกรรมคณิตศาสตร์ - เกมส์24, บิงโก...เพื่อนใหม่ และ กดปุ่มตอบคำถามคณิตฯ)

          Activity photos from Preliminary Camp for NUDS grade 6 students on 17 – 20 May 2022 through various activities :
Ceramic Art (The making of name signs)
Science experiment (Guess The Word Game – Science and separation of solids)
Thai (Thai Monopoly and Literature Review )
P.E. (Physical Education)
English activity (Spelling Bee, Tongue Twisters, Guess the words, Introducing yourself through speaking&writing and O-NET Test)
Mathematics class (The 24 game, Human Bingo and Press-answer math)