โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองต่อมาทางโรงเรียนมีการชี้แจงแนวทางนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา จากคณะผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนผู้ปกครอง นำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน, ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน, Mrs.Velumathi Kumar ครูชาวต่างชาติ,ครูวุฒิพันธ์ เทศคลัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มงานบริหารวิชาการ), ครูณัชชาภา น้อยมาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มงานปฐมวัย), นายวิวัฒน์ เพชรยื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มงานนโยบายและแผน) และรองศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน และทางโรงเรียนยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองในช่วงการถาม-ตอบของโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุยร่วมกับครูประจำชั้น รับเอกสารผลการเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดูแลนักเรียน การจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษานี้