งานวิชาการ
นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล
หัวหน้างานวิชาการ
☎ 055-968866
✉ chatchayac@nu.ac.th
นายอนิรุทธิ์ นรายศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
☎ 055-968866
✉ anirutn@nu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ จิตต์ฤกษ์
นักวิชาการศึกษา
☎ 055-968866
✉ jutamatj@nu.ac.th
นางสาวนภัส งามสนอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
☎ 055-968866
✉ napasn@nu.ac.th