งานวิชาการ

นายวิวัฒน์ เพชรยื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ : -
✉ : wiwatp@nu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ จิตต์ฤกษ์
นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : ✉ : jutamatj@nu.ac.th