งานสนับสนุนการเรียนรู้
นายณัชนพ นามะวงศ์
หัวหน้างานสนับสนุนฯ
☎ 055-968870
✉ natchanopn@nu.ac.th
นางสาวณัชชา ปกิจเฟื่องฟู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
☎ 055-968870
✉ natchapo@nu.ac.th