ฝ่ายสนับสนุน

งานอำนวยการ
นางสาวสุจินดา ขยายดี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
ติดต่อ : 055-968867
นางภาตีดา อ้นมาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ : 055-968869
นางสาวนวพร พรมเรือง
นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 055-968868
งานวิชาการ
นายวิวัฒน์ เพชรยื้อ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ
ติดต่อ : 055-968866
งานสนับสนุนการเรียนรู้
นายณัชนพ นามะวงศ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนการเรียนรู้
ติดต่อ : 055-968870
นางสาวบุญมนัสญา สินสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป