คุณสมบัติเข้าเรียน

1. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีหนึ่ง – 16 พฤษภาคม ของอีกปีหนึ่ง แล้วอายุตรงตามเกณ์ ดังนี้

1.1 ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์
1.2 ระดับชั้นประถม 1 อายุ 6 ปีบริบูรณ์

2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ตามทะเบียนบ้าน)

3. เป็นบุตร-ธิดา บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคร้าย โดยให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์

5. ผลการตรวจประเมินพัฒนาการและสุขภาพเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น