Loading

คุณสมบัติเข้าเรียน

     1. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีหนึ่ง – 16 พฤษภาคม ของอีกปีหนึ่ง แล้วอายุตรงตามเกณ์ ดังนี้
         1.1 ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์
         1.2 ระดับชั้นประถม 1 อายุ 6 ปีบริบูรณ์
     2. เป็นบุตร-ธิดา บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป
     3. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคร้าย โดยให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์
     4. สำหรับระดับชั้นอนุบาลต้องผ่านการตรวจประเมินพัฒนาการและสุขภาพเด็กตามโปรแกรม DENVER II โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น