Loading

งานอำนวยการ
นายวิวัฒน์ เพชรยื้อ
หัวหน้างานอำนวยการ
☎ 0-5596-8869
✉ wiwatp@nu.ac.th
นายชาตรี สอนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
☎ 0-5596-8867
✉ chatrees@nu.ac.th
นางสาวนิสสรณ์ มิรัตนไพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
☎ 0-5596-8873
✉ nissornm@nu.ac.th
นางสุลีพร สายทิพย์จันทร์
นักวิชาการพัสดุ
☎ 0-5596-8872
✉ suleeporns@nu.ac.th
นางสาวนิตยา สุวรรณบุตร
นักวิชาการพัสดุ
☎ 0-5596-8868
✉ nittayasuw@nu.ac.th
นางสาวจเร แสวงหา
พนักงานทั่วไป
☎ 0-5596-8867
✉ jareys@nu.ac.th