งานอำนวยการ

นางภาตีดา อ้นมาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ : 055-968869
✉ : pateedao@nu.ac.th
นางสาวสุภารัตน์ บูรณะกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ : -
✉ : suparatb@nu.ac.th
นางสาวจเร แสวงหา
พนักงานทั่วไป
ติดต่อ : -
นายปฐมพงษ์ นุชท่าโพ
นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ : 055-968868
✉ : patompongnu@nu.ac.th
นางสาวนิตยา สุวรรณบุตร
นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ : -
✉ : nittayasuw@nu.ac.th