การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

1. ทางโรงเรียนมีรถรับ-ส่งนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้บริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียนเท่านั้น

2. ทางโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

3. ทางโรงเรียนออกบัตรรับนักเรียนให้ผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรต่อครูเวร หรือเจ้าหน้าที่ ก่อนรับนักเรียนทุกครั้ง

4. การออกนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครู จะออกนอกบริเวณ

5. โรงเรียนไม่ได้จนกว่าโรงเรียนจะเลิกเรียน หากมีความจำเป็นที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้

  • ขั้นที่ 1 ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนด้วยตนเอง และแสดงบัตรต่อครูเวร หรือเจ้าหน้าที่
  • ขั้นที่ 2 ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่ห้องสำนักงานของโรงเรียนโดยให้เจ้าหน้าที่พานักเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง