สัญลักษณ์ (Symbol)


ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปรับให้ช้างมีลักษณะน่ารัก
เหมาะสมกับระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เลือกนำรูปทรงของกลีบดอกบัวและโบว์มใช้ออกแบบเป็นหูช้าง
รวมทั้งยังออกแบบให้มีลักษณะทันสมัย เรียบง่าย สื่อสารชัดเจน และยังแฝงความเป็นไทยอีกด้วย