Loading

สัญลักษณ์ (Symbol)

ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปรับให้ช้างมีลักษณะน่ารัก เหมาะสมกับระดับอนุบาลและประถมศึกษา เลือกนำรูปทรงของกลีบดอกบัวและโบว์มใช้ออกแบบเป็นหูช้าง รวมทั้งยังออกแบบให้มีลักษณะทันสมัย เรียบง่าย สื่อสารชัดเจน และยังแฝงความเป็นไทยอีกด้วย

สีประจำโรงเรียน

สีส้มเทา สีเดียวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร