Loading

History (ประวัติความเป็นมา )

        โรงเรียนก่อตั้งขึ้นโดยโครงการที่ริเริ่มในปี พ.ศ.2562 ตามแนวคิดของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4.1 และ 4.2) ตามปฏิญญาอินชอน (Incheon Declaration) ที่รัฐบาลของประเทศไทยได้ร่วมลงนามกับสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 เป็นเงิน 2 ล้านบาท ให้ทำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั้นอนุบาล โดยมุ่งเน้นให้ครูไทยเป็นผู้สอน

        ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 เพียงระดับชั้นเดียว มีเด็กจำนวน 40 คน โดยรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร

        ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีเด็กจำนวน 130 คน

        ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีเด็กจำนวน 297 คน

        ปีการศึกษา 2565 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเด็กจำนวน 456 คน โดยเปิดรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา

        ปีการศึกษา 2566 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเด็กจำนวน 512 คน โดยเปิดรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา

        ปีการศึกษา 2567 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเด็กจำนวน 522 คน โดยเปิดรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา