Loading

เงื่อนไขและการยอมรับ

การแต่งกายของนักเรียน

     ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับ – ส่งนักเรียน

     1. ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. และรับกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.
    2. ทางโรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้ผู้ปกครอง ซึ่งผู้รับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรต่อครูเวรทุกครั้ง ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนให้นักเรียนกลับไปกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดงโดยเด็ดขาด

การตรวจสุขภาพ

     1. ทางโรงเรียนจะใช้อุปกรณ์วัดไข้เด็กๆ บริเวณจุดคัดกรองทุกเช้า และให้เด็กๆ ล้างมือด้วย แอลกอฮอร์เจล ก่อนเข้าโรงเรียนและระหว่างวัน
     2. ทางโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพเด็กๆ ประจำเดือน ประจำปี และช่วงที่มีโรคระบาด
          ● กรณีนักเรียนเป็นโรคติดต่อต่างๆ ผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายเป็นปกติดีแล้วและไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ 
          ● กรณีที่นักเรียนมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว ผู้ปกครองต้องแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้แก่โรงเรียนเพื่อบันทึกในประวัติสุขภาพเด็ก 
          ● เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยตนเองที่ดี ผู้ปกครองควรฝึกพฤติกรรมสุขอนามัยเบื้องต้นแก่บุตร เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การทิ้งขยะให้ถูกที่ การแปรงฟันหรือดื่มน้าหลังมื้ออาหาร เป็นต้น