Loading

ค่าธรรมเนียม TUITION FEES

          อัตราเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร