ค่าธรรมเนียม TUITION FEES

          ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร