Primary School Teachers (ครูประถมศึกษา)

นางสาวภิรัลญากาญจณ์ เสือเพ็ง
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : pirunyakarns@nu.ac.th
นางสาวเจนจิรา ตีคำ
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : janjirat@nu.ac.th
นางสาวมธุรส โอภาษี
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : mathuroso@nu.ac.th
นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : saowanees@nu.ac.th
นายวุฒิชัย คำภิระยศ
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : wuttichaik@nu.ac.th
นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : wuttiphant@nu.ac.th
นายณัฐชัย อ่ำทอง
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : nattachaia@nu.ac.th
นายวุฒิชัย แซ่อึ้ง
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ :
นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัตน์
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : jiratikans@nu.ac.th
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญฤทธิ์
ครูชั้นประถมศึกษา
✉ : pattranitb@nu.ac.th