Loading

Executive Board (ทำเนียบผู้บริหาร)
2566 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
2562(เริ่มก่อตั้ง) - 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน