Loading

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน