ผู้บริหาร
ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ติดต่อ :
รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร. รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ที่ปรึกษา