ผู้บริหาร
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.สุภารัตน์ เชื้อโชติ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน