ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ติดต่อ : 055-96871
รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร. รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ