สำหรับนักเรียน

     ● ใบลานักเรียน
         1. ใบลาป่วย-ลากิจ

     ● ใบคำร้อง
         1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียน

         2. คำร้องขอหนังสือรับรอง

         3. คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน

สำหรับบุคลากร

     ● ใบลาบุคลากร
         1. ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร

         2. ใบลาพักผ่อน เขียน

         3. บันทึกข้อความขออนุญาต WFH (กรณีติดโควิด)

***กรณีดาวน์โหลดเอกสารไฟน์ Word ไม่ได้ให้เปลี่ยน Bowser อื่นเป็น Firefox , Microsoft Edge เป็นต้น