โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง
จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์สำนักงาน 055-9688 66 ถึง 73
(ช่วงเวลาติดต่อ 08.30 – 16.30 น.)

E-Mail  nuds@nu.ac.th