โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง
จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์สำนักงาน 055-962302-3
(ช่วงเวลาติดต่อ 08.30 – 16.30 น.)