Loading

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

🧡นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

🧡นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร