Loading

วิสัยทัศน์

          เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม   พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต