วิสัยทัศน์

          พัฒนาให้เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปีบริบูรณ์ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรธิดาบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับศตวรรษที่ 21