ปรัชญา

–  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู และประชากรทุกคนในชุมชน

–  การพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ถึง 6 ปี บริบูรณ์ โรงเรียนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยพัฒนาอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่มีความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมสากล

–  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ดีนั้น จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความ เอื้ออาทรต่อกัน มีระเบียบวินัย สะอาด ปลอดภัย ร่าเริง  มีชีวิตชีวา ปราศจากความลำเอียง มีบรรยากาศแห่งความร่วมมือ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นคว้าแสวงหาความรู้อย่างกล้าหาญ และการมีแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ที่จะสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม