Loading

เป้าหมาย

เป้าหมายการจัดการศึกษา

   1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุลตามมาตรฐาน
2. เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถเข้าใจความหมาย เมื่อได้ฟังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างชัดเจน ตามจำนวนคำที่เป็นมาตรฐานพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 ปี ถึง 6 ปีบริบูรณ์
4. เด็กปฐมวัยทุกคนเริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี บริบูรณ์ สนใจการเขียนตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จนกระทั่งสามารถจำและเขียนตัวอักษรทั้งหมดของภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เมื่ออายุ 6 ปี บริบูรณ์
5. เด็กปฐมวัยทุกคนเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ มีทักษะคณิตศาสตร์
6. เด็กปฐมวัยเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ มีทักษะการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีความเป็นสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเสริมสร้างประสบการณ์ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบคู่ขนาน
9. พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนของเด็กปฐมวัย และประชาคมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนิสิตทุกสาขาวิชาให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล