🎊Congratulations on NUDS Grade 6 student achievement!🎊

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎊Congratulations on NUDS Grade 6 student achievement!🎊
 
🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ
 
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป ✨🧡