📈ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) และคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2564

📈 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) และคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2564

          ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยการประเมินดังกล่าวได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : DHMTTA ผลการประเมินพบว่า
     1. ด้านความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 2 สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง โรงเรียนฯ มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ 71.44 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัด ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านรู้เรื่องนั้นต่ำกว่าระดับอื่นๆ แต่คะแนนเฉลี่ยของทั้งการอ่านทั้งสองด้านยังคงสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
     2. ด้านคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language) โรงเรียนฯ มีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยอยู่ที่ร้อยละ 60 และ 65 ตามลำดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งสองด้านอยู่ที่ร้อยละ 62 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ รวมทั้งมีคะแนนเชิงคุณภาพของทั้งสองด้าน อยู่ในระดับดี

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/ ข่าวและแปล

นางสาวนภัส งามสนอง/ประสานงาน

          In March 2022, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) participated in Thailand’s Reading Test (RT) on Grade-1 students (Academic Year 2021) and National Test (NT) on Grade-3 students. Those evaluation tests were successfully processed under COVID-19 transmission and protective measures with DHMTTA. The results of two tests are as follows:
     1. Reading Test (RT) on Grade-1 students in terms of two capacities: Pronunciation and Reading Comprehension: it was found that the school’s average Pronunciation was 71.44, higher than the provincial, regional and national level, virtually close to the divisional one. The school’s average Reading Comprehension was lower than other levels. However, the average scores of both capacities were higher than the provincial, regional and national level.
     2. National (NT) on Grade-3 students in terms of two capacities: Mathematics and Thai Language: it was found that the school’s average Mathematics and Thai Language were 60% and 62% respectively, and the average scores of both capacities were higher the provincial, regional, divisional and national levels. The Quality Level of both capacities was Good.

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/News & Translation
Ms. Napas Ngamsanong /Coordinator