นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid: Online & Onsite ณ อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในมีบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย ซึ่งทำให้นักเรียนได้รู้จักกับการเป็น “มหาวิทยาลัย เพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” (University for Entrepreneurial Society) แม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ยังสามารถจุดประกายความคิดให้นักเรียนในอนาคตได้