ประมวลภาพกิจกรรม NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 4 »

          ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม “NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ Coding ในรูปแบบ Unplugged Coding เป็นการเรียนรู้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งทำให้เด็ก ๆ สามารถสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ผ่าน “กิจกรรมฝึกปฏิบัติ Sandwich Factory and Ice-cream Shop” แก้ปัญหาด้วยการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านกิจกรรมการเล่นแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นระดับอนุบาล 1 และ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. อาทร นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “กิจกรรมฝึกปฏิบัติ Body Machine กิจกรรมฐานการใช้ร่างกาย” เพื่อสื่อสารการคิดในแบบ programmer-computer และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาและการสื่อสารขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นระดับอนุบาล 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งทีมนิสิตจิตอาสาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย
นอกจากเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้เพิ่มพูนทักษะการคิด สื่อสาร และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้มีประสบการณ์เรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ การเขียนโค้ดได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ๆ