ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคีติกา ผลนิโครธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆 ประเภทเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา

Loading

🏫โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคีติกา ผลนิโครธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา 🏆
การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒน