การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร Infinity โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร