ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โดยมีพี่ ๆ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ ธรณี นิทรรศการสืบสร้างสุข เข้าชมท้องฟ้าจำลอง โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กัน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เพลินเพลินไปกับวิทยาศาสตร์นอก เกิดการสังเกตและการตั้งคำถามซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี ทั้งนี้ เด็ก ๆ ยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ได้อีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเป็นอย่างสูงที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้อันล้ำค่าให้กับเด็ก ๆ จุดประกายความคิดให้กับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยของเรา