ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมการนำเสนอ ประจำปีการศึกษา 2566 🧡

Loading

          วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมการนำเสนอ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอที่เกี่ยวกับ Teachable Machine และการใช้ AI จนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา พร้อมด้วยทีมนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมจัดกิจกรรมให้การบรรยายเรื่อง Teachable Machine, AI และความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม พร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3