ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงเป็นการแสดงความรักที่ครูมีต่อศิษย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ต่อมาตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอกิจกรรม “ช้างน้อยเพื่อสังคม” จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลำดับต่อมานักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวความรู้สึก ความประทับใจตลอดปีการศึกษา อีกทั้งคณะครูของโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เพื่อบันทึกความทรงจำที่ดีและความประทับใจร่วมกับผู้ปกครองที่มาแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนที่ได้จัดทำขึ้นในรายวิชาวิชาศิลปะ เป็นผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งมีทั้งรูปแบบนาฬิกา แจกัน และงานปั้นตุ๊กตา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะให้กับเด็ก ๆ ตลอดปีการศึกษา 2566

คลิปวิดีโอในงานปัจฉิมนิเทศ 🎓

1. NUDS ความประทับใจและความทรงจำของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566

2. NUDS ความประทับใจและความทรงจำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

3. NUDS ครูแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

=======================