ประเพณีวันสงกรานต์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 25 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย “ประเพณีวันสงกรานต์” โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำ ปะแป้ง เล่นน้ำ ร่วมกันของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสื้อผ้าหลากหลายสีสันพร้อมปืนฉีดน้ำของเด็ก ๆ ที่เตรียมมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน