ต้อนรับนิสิตสังเกตการสอนและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จำนวน 11 คน

Loading

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนิสิตสังเกตการสอนและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2 คน และนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9 คน เข้าสังเกตการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้