นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลในแต่ละช่วงวัย โดยได้เข้าชมสำนักหอสมุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุด และร่วมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะรักการอ่าน ทำให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการภายในสำนักหอสมุด และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะรักการอ่านมากขึ้น