ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิน K1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง
เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นอนุบาล 1

ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2564
ห้อง Recreation Room ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

*** ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้รับการประเมิน