ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ป.2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

เอกสารประกาศรายชื่อ