ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอให้ ผู้ที่มีรายชื่อ (บัญชีตัวจริง) ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวและส่งมาที่ nuds@nu.ac.th และชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบ Mobile Banking และติดต่อวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เอกสารรายชื่อ