โครงการวันตรุษจีน 2565 NUDS Chinese New Year 2022

โครงการวันตรุษจีน 2565 NUDS Chinese New Year 2022

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ได้จัดกิจกรรม “โครงการวันตรุษจีน 2565 NUDS Chinese New Year 2022” โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง กล่าวเปิดงานและอวยพรให้กับเด็กๆ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อันหลากหลาย เช่น การประดิษฐ์ซองอั่งเปา โคมไฟจีน พัดจีน มังกรประดิษฐ์ การเขียนตัวอักษรภาษาจีน พร้อมเรียนรู้คำอวยพรและสวัสดีปีใหม่ของชาวจีน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและสดใสจากชุดสีแดงที่เข้ากับเทศกาล พร้อมการตบแต่งสถานที่ด้วยโคมไฟสีแดง เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและความโชคดีในปีเสือนี้

นางสาวนภัส งามสนอง/เรื่องและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/บรรณาธิการเนื้อหา

          On 1 February 2022, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) celebrated “NUDS Chinese New Year 2022” with warm greetings from Acting NUDS Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, together with NUDS Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong and Deputy Director Associate Professor Dr. Varinthorn Boonying. In this festival, the students learned about history of Chinese New Year through various creative activities such as making a red envelope aungpao, Chinese lantern, folding fan, D.I.Y. dragon, Chinese calligraphy, including Chinese New Year’s greetings. The atmosphere was full of fun and joy in the hue of ‘red,’ the auspicious colour for Chinese New Year through children’s traditional costume and decoration of Chinese lanterns, all of which marked the new beginning of the Year of the Tiger.

Ms. Napas Ngamsanong /Text and Translation

Mr. Natchanop Nammawong/PhotoAssist.

Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok /Content Editor