“พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการช้างน้อย” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา)

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการช้างน้อย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา)

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนฯ ได้ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการช้างน้อย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) พร้อมทั้งชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนฯ เยี่ยมชมอาคาร และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งนี้ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย ได้ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2/2564 และจะกลายเป็นอาคารอำนวยการในปีการศึกษา 2565 หลังจากอาคารเรียนถาวร Infinity ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้โรงเรียนฯ สามารถพัฒนาเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาแบบพหุศึกษาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวนภัส งามสนอง/เรื่องและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/บรรณาธิการเนื้อหา

          On 14 February 2022, Honorary Professor Dr. Kanchana Ngourungsi, Naresuan University President and NU executives, together with NUDS Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, NUDS executives and staff, welcomed Mr. Chuti Krairiksh, Minister of Social Development and Human Security, to preside over the opening ceremony of “Baby Elephant Operational Building” at Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary). The Minister, including distinguished guests, watched the video presentation of NUDS, visited the building and observed the instruction in Grade-1, Grade-2 and Grade-3 classes. This Baby Elephant Operational Building has been used as a temporary learning building in the academic year 2/2021, and will be transformed into NUDS Administrative Building in the academic year 2022 when the construction of the permanent school building “Infinity” is finished. Then the school shall be able to fully develop kindergarten and primary students into ‘whole’ persons, physically, mentally, intellectually and morally in accordance with the university’s 3I (Internationalisation, Integration and Integrity), Thailand’s National Strategy (2018-2037) and United Nations’ Sustainable Development Goals. As a prototype of educational management, NUDS has integrated multi-languages to sustainable learning and cultivated students with 5H (Head, Heart, Health, Hand and Happiness) to live with others happily in the future.

Ms. Napas Ngamsanong /Text and Translation

Mr. Natchanop Nammawong/PhotoAssist.

Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok /Content Editor