📢 ประกาศ เรื่องปิดการรับเข้าศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) 🏫
เรื่อง ปิดการรับเข้าศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565