กิจกรรมไหว้ครู “สาธิตนเรศ นบวันทา บูชาพระคุณครู”

กิจกรรมไหว้ครู “สาธิตนเรศ นบวันทา บูชาพระคุณครู”

« 1 ของ 8 »

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู “สาธิตนเรศ นบวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน เป็นประธานในพิธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่น จากพานดอกไม้ของนักเรียนซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนความรัก ความเคารพ นำมากราบไหว้บูชาแทนพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสั่งสอนและดูแลให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ ความดีพร้อมกับความสุขในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต