วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน" ปีการศึกษา 2565

« 1 ของ 8 »

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565” โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และเรียนรู้การทำบุญในวันสำคัญ โดยเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล 1-3 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและสังฆทานแก่พระสงฆ์ จากวัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารปราบไตรจักร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ จากวัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติกิจกรรมธรรมะ เช่น การสวดมนต์ เจริญสติ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทานและมอบจตุปัจจัย ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๔ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้รับความรู้จากคณะวิทยากรและพระวิทยากร ในการปฏิบัติกิจกรรมธรรมะ เช่น การสวดมนต์ เจริญสติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะ
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติกิจกรรมธรรมะ เพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและมีสมาธิที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ด้วย